Szczegóły szkolenia / imprezy

"Podatek u źródła - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)"
Kategoria: Podatek u źródła
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 36 / 150
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-08
Data zakończenia: 2021-11-08
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

SZKOLENIE ZOSTAŁO ZAPLANOWANE W FORMIE STACJONARNEJ (miejsce - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Leśny, Al. 29 Listopada 46).

 

W PRZYPADKU POGORSZENIA SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ LUB WPROWADZENIA OBOSTRZEŃ UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ W FORMIE STACJONARNEJ, ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY FORMY SZKOLEŃ NA SZKOLENIA ONLINE (ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CLICKMEETING).

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY FORMY SZKOLENIA ORGANIZATOR POWIADOMI O TYM FAKCIE, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU mDORADCA ORAZ DROGĄ MAILOWĄ, OSOBY ZGŁOSZONE NA DANE SZKOLENIE.

 

SZKOLENIA BĘDĄ ORGANIZOWANE W REŻIMIE SANITARNYM, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI DLA ORGANIZACJI TEGO TYPU WYDARZEŃ.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA DODATKOWYCH PROCEDUR MAJĄCYCH SŁUŻYĆ ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM SZKOLEŃ.

 

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniach jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz w przypadku szkoleń odpłatnych dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok. 34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

W przypadku szkoleń płatnych odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

      §    60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: 

§ opłacone składki członkowskie 

§ brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

§ posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne). Ze względów bezpieczeństwa materiały szkoleniowe nie będą wydawane uczestnikom w trakcie rejestracji.

 

Ze względu na obostrzenia podczas szkoleń nie będzie serwowany uczestnikom serwis kawowy.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x