Poznaj oddział

Małopolski Oddział KIDP

O nas

Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (MOKIDP) jest jednym z 16 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego doradców podatkowych. MOKIDP został powołany uchwałą I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, a formalnie swoją działalność rozpoczął 16 maja 2002 roku.
Oddział zrzesza obligatoryjnie wszystkich doradców podatkowych z województwa małopolskiego.
Do kompetencji MOKIDP, zgodnie ze Statutem Izby należy m.in.:

• prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
• propagowanie i popularyzacja wiedzy o doradztwie podatkowym,
• czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez doradców podatkowych,
• integracja środowiska doradców podatkowych.

Jednym z zadań realizowanych przez
MOKIDP jest aktywny udział w pracach Krajowej Izby w zakresie opiniowania prawa podatkowego, w celu dążenia do jego uproszczenia i eliminacji niespójności rodzących problemy interpretacyjne.
Działalnością Oddziału kieruje Zarząd MOKIDP. Przy Małopolskim Oddziale Izby działa Zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat działalności Małopolskiego Oddziału KIDP oraz zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego i korzystania z usług doradców podatkowych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Siedziba, adres MOKIDP:
ul. Kopernika 22 lok. 4,
31-501 Kraków,
tel. 12 429 20 31 , fax 12 421 07 41
e-mail: malopolski_[at]_kidp.pl - wyślij zapytanie, http://www.malopolski.kidp.pl/

krakow

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to osoba, która:

• legitymuje się wpisem na listę doradców podatkowych,
• działa zawsze zgodnie z prawem, kierując się dobrem swojego klienta,
• jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej,
• jest obowiązkowo ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu,
• jest zobowiązana do przestrzegania zasad etyki zawodowej,
• stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
• obowiązkowo należy do Krajowej Izby Doradców Podatkowych i podlega jej nadzorowi i jurysdykcji.


Czym zajmuje się doradca podatkowy

Przedmiotem działalności zawodowej doradcy podatkowego są wszelkie sprawy związane ze stosowaniem w praktyce przepisów prawa podatkowego
i obowiązujących w tym zakresie procedur, a w szczególności:

• udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawie obowiązków podatkowych,
• prowadzenie ksiąg i innych ewidencji podatkowych,
• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.

Doradca podatkowy jest również uprawniony do:
• prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi,
• reprezentowania podatnika w postępowaniu przed NSA w sprawach podatkowych,

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą doradcy podatkowi bardzo często oferują kompleksową obsługę księgowo-podatkową, łącznie z prowadzeniem rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Doradca podatkowy partnerem podatnika

Ustawa o doradztwie podatkowym oraz wewnętrzne regulacje korporacyjne gwarantują wysoki poziom kompetencji doradcy podatkowego i bezpieczeństwo świadczonych przez niego usług. Unormowania powyższe, w trosce o dobro klienta doradcy podatkowego, stanowią m.in.:

• niepodważalne, wynikające z ustawy prawo doradcy podatkowego do świadczenia usług na rzecz podatnika w zakresie określania jego obowiązków podatkowych;
• wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem państwowym lub wieloletnim doświadczeniem zawodowym, z obowiązkiem ich stałego doskonalenia;
• prawo doradcy podatkowego do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych klienta, pozwalające na optymalizację obciążeń podatkowych w ramach funkcjonującego prawa;
• prawo doradcy podatkowego do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi w każdym stadium postępowania;
• obowiązek zachowania przez doradcę podatkowego tajemnicy zawodowej, gwarantujący bezpieczeństwo danych podatnika i jego firmy przekazanych doradcy w związku z wykonywaną przez niego usługą;
• możliwość prowadzenia przez doradcę podatkowego kompleksowej obsługi;
• obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego za czynności zawodowe, ułatwiające dochodzenie ewentualnych roszczeń;
• możliwość zwrócenia się do samorządu doradców podatkowych o rozstrzygnięcie arbitrażowe w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy doradcą a podatnikiem;
• odpowiedzialność dyscyplinarna doradcy podatkowego przed właściwymi organami samorządu zawodowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.